Journey to Home: Projekt pro dětské domovy


Záměr projektu je zapojeným dětským domovům (popř. dalším institucím pracujícím s ohroženými dětmi) a jejich pracovníkům poskytnout funkční a laskavý nástroj (FIE) na saturaci mnoha problémů, které děti v ústavní výchově vykazují. Dle našich informací zároveň mnohé dětské domovy nemají vytvořený prostor (v rámci svého denního harmonogramu) na „zastavení se s dětmi“ a pro práci na osobnostním rozvoji dětí. Věříme, že implementace metody FIE jim právě takovýto prostor poskytne. Dětské domovy jsme vybrali také s ohledem na to, že je to nejmasivněji zastoupený typ ústavu pro děti a mladistvé v České republice a také vzhledem k podílu romských dětí v nich. Věříme, že díky projektu vznikne síť dětských domovů aplikujících metodu FIE, kterým se díky metodě bude lépe dařit hojit potřeby svěřených dětí, a které budou mít díky metodě možnost lépe vybavit svěřené děti funkčními kompetencemi, které dětem pomohou v budoucím životě.

Cílem projektu je vytvořit síť dětských domovů, které implementují metodu FIE do své péče o svěřené děti a spolu tvoří centra inspirativní praxe pro ostatní dětské domovy, se kterými jsou připraveny svou aplikační praxi metody FIE sdílet. Pracovníky vybraných dětských domovů vyškolit ve Feuersteinově metodě a poskytnout jim následnou podporu při jejich aplikaci metody do praxe.


Tento projekt se financován grantem od Bader Philanthropies, Inc.

Copyright © 2023 Charlie Karlín, z. ú., All Rights Reserved. Powered by WordPress